CERTIFICATS

L’empresa de subministrament del material guix laminat, certifica a Enguixats Planella que el material servit per una obra determinada compleix totes les normes (UNEENV13381-4), la seva resistència al foc d’elements estructurals.

 

L’assaig es fa en un laboratori acreditat.

Un cop rebut l’assaig i conforme que els materials que l’empresa ha rebut són correcte.

Enguixats Planella emetrà un certificat de l’obra, e

 

n qüestió, que especifica la col·lació del material s’ha a

dequat de la manera que esti

pula el fabricant.