MATERIALS I COL-LOCACIÓ

 

1. Estructura Metàl.lica:

 

* El cartró - guix s'instal-la sobre una estructura d'acer galvanitzat (perfils).

* Utilitzem per a la seva fixació a terra, parets, sostres,.... els cargols.

* Posteriorment es posa el primer muntant o perfil vertical, cargolant a les esquadres inferiors i perfil del sostre.

* Continua amb la resta de muntants o perfils col.locats a les distàncies de l'ample de les plaques que hem adquirit. Feu servir cadascú la plomada per assegurar-se la seva verticalitat.

 

 

2. Tallar les plaques:

* Tall les plaques per la cara vista de la mateixa.

* Doble la placa per la línia del tall.

* Si necessita realitzar talls en rodó, utilitzeu la serreta.

cortar yeso laminado 

 

3.Col.locació de les plaques:

* Es talla les plaques amb la longitud equivalent a la distància des del terra al sostre

*S'utilitza els cargols especials  per fixar els muntants cada 25 o 30 cm aproximadament (marcats a la placa).

* S'introdueix en aquest moment l'aïllant si així ho requereix i prossegueixi amb la placa del darrere, cargolant

 

4.Encintat:

*És cobreixen l'unió de les plaques en una cinta, perquè aixís quedi tot uniforme.

Imagen de Cinta Guardavivos Pladur

 

5.Acavat:

*És pot pintar, col-locar-hi rajoles,...

Reformas en Mataro